Vedtægter

Vedtægter
for
Grundejerforeningen Havnsø Strand

§ 1
Hjemsted.
Medlemmer er alle grundejere af ejendomme på Slugten, Overbyvej og Nekseløvej 12 (matr. nr.: 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2cz, 2cæ, 2cø, 2da, 2db, 2dc, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dh, 2di, 2dk, 2dl, 2dm, 2dn, 2do, 2dp, 2dq, 2dæ Starreklinte by, Vallekilde) alle omfattet af lokalplan 92 Odsherred Kommune tidligere Dragsholm Kommune.

§ 2
Formål.
Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser navnlig med henblik på:

• at sikre medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder mm.
• at sikre vedligeholdelsen af områdets fællesveje, fællesarealer, fællesdræn mm.
• at deltage i det kommunale kontaktudvalg for grundejere i kommunen.

§ 3
Medlemmer.
Alle grundejere nævnt i § 1 skal være medlem af foreningen jvf. § 11 i lokalplan 92.

Hver parcel har een stemme. Ophører et medlem med at være ejer, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af grundejerbidrag eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Nye ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervel¬sen, og indtrædende medlemmer overtager ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Nye grundejere, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i betalingsrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de til med¬lemskabet knyttede rettigheder, når dette er sket.

§ 4
Ejerskifte.
Meddelelse om ejerskifte af ejendommen og dermed følgende udtræden for sælg¬eren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse anmeldes til foreningen af sælgeren.

§ 5
Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved stemmeflerhed. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

Bestyrelsen er ulønnet og konstituerer sig selv.

Bliver et bestyrelsesmandat ledigt, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Såfremt der ikke kan opstilles mindst 3 kandidater til bestyrelsen, har den afgående bestyrelse mandat til at indhente tilbud på en administrationsaftale med et administrationsselskab, advokat eller revisor til at varetage grundejerforeningens interesser for 1 år ad gangen, tilbuddet forelægges en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse.

Vedtagne beslutninger og andre forhold af betydning nedskrives i protokol.

§ 6
Tegningsret.
Grundejerforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 7
Regnskab.
Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskab og opkræver kontingenter. Udbetalinger foretages med kassererens godkendelse, herunder også netbank.

§ 8
Hæftelser.
For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for nærværende vedtægts givne bemyndigelse eller i henhold til generalforsamlings beslutning, hæfter alene foreningen.

§ 9
Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt mellem 1. maj og 1. juli. Datoen fastsættes og udsendes pr. mail og hjemmeside senest d. 15. april. Den endelige indkaldelse med dagsorden udsendes senest 3 uger før afholdelsen. Indkaldelsen sendes pr e-mail til de medlemmer der har registreret en e-mail hos foreningen. Øvrige medlemmer indkaldes pr. brev sendt til helårsadressen. Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen til godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af budgetter samt fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Der kan ikke træffes beslutninger om forslag, der ikke er optaget på dagsorden.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent som leder generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt med angivelse af dagsorden indkaldes med 3 ugers varsel af bestyrelsen eller af en tredjedel af medlemmerne.

§ 10
Afstemning.
Hvert medlem (husstand) har 1 stemme. Afstemningen sker ved alm. stemmeflerhed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem ønsker det.

Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde frem og stemme for sig. Sådanne fuldmagter skal fremlægges for bestyrelsen inden generalforsamlingen påbegyndes. Hvert fremmødt medlem kan højst medbringe 2 fuldmagter.

Ændringer til foreningens vedtægter kan kun forelægges på en ordinær generalforsamling og kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, personligt eller ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny (ekstraordinær) generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 11
Kontingent, regnskab.
Kontingentet fastsættes af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter fremlæg¬gelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse for det indeværende år.

Kontingentet opkræves ligeligt af alle medlemmer med samme andel.

Kontingentet for indeværende år betales senest 1. september, restancer til foreningen medfører, at det pågæld¬ende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed, er betalt. Efter beslutning i bestyrelsen kan restance overgives til inkasso.

Bestyrelsen fører regnskab, der revideres af en revisor valgt for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12
Protokol.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

§ 13
Kommunikation.
Al skriftlig kommunikation mellem bestyrelse og øvrige medlemmer foregår så vidt muligt pr. e-post.

Informationer om foreningen og fra bestyrelsen formidles via foreningens hjemmeside, hvis en sådan forefindes.

————

Således vedtaget på de stiftende generalforsamlinger den 23. september og 14. oktober 2007.

Efter ønske fremsat på den stiftende generalforsamling har 7 grundejere på Teglværksvej 14 og 16 stiftet deres egen grundejerforening. Bestyrelsen har derfor administrativt ændret § 1 og § 3 første punktum så disse afspejler dette. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 19. april 2008.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling 27. september 2014.
Medlemmer er ændret til alle ejendomme udstykket i henhold til deklaration af 3. december 1973 (Slugten og Overbyvej), samt Nexeløvej 12 (udstykket 1985).
§6 og 7 tilføjet, vedr. tegningsret og regnskab tilføjet for at kunne håndtere foreningskonto.